Aktywny samorząd w 2019 roku
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2019 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

REALIZATOR PROGRAMU:
Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pokój: 111-112 oraz 102,
telefon kontaktowy 86 216 74 16, 86 216 42 60 wewnętrzny 60
 
CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:
Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dzieckaModuł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 


  

ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:


Obszar A, Zadanie 2
:


Obszar A, Zadanie 3:

Obszar A, Zadanie 4:


Obszar B, Zadanie 1:


Obszar B, Zadanie 2:


Obszar B, Zadanie 3:


Obszar B, Zadanie 4:


Obszar B, Zadanie 5:


Obszar C, Zadanie 1:


Obszar C, Zadanie 2:

Obszar C, Zadanie 3 i 4:


Obszar C, Zadanie 5:


Obszar D:

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 
Terminy przyjmowania wniosków:
 
Moduł I :

od 16.04.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

Moduł II :
semestr letni 2018/2019 od dnia 01.03.2019 r. do dnia 30.03.2019 r.
      semestr zimowy 2019/2020 od dnia 02.09.2019 r. do dnia 10.10.2019 r.
 
UWAGA!!!
Istnieje możliwość składania wniosków na MODUŁ II, elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Terminy przyjmowania wniosków mogą ulec zmianom.
 
 
Druki wniosków można pobrać w :
 
 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Biurze Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
ul Dworna 23B, 18-400 Łomża,
e-mail: bziron@mopslomza.pl
pokój 111-112, 102 oraz po lewej stronie wyświetlanej witryny.
 

Kompletny wniosek powinien składać się z:

Informacje we wniosku powinny być potwierdzone zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

            86 216 74 16 lub 86 216 42 60 wew. 60


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON z 2019 roku

Termin

Opis

11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
1.03.2019 Moduł II - termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku akademickiego/szkolnego 2018/2019 (1-y cykl 2019)
30.03.2019 Moduł II - termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
26.04.2019 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16.04.2019 Moduł I - termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
31.08.2019 Moduł I - termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
02.09.2019 Moduł II - termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)
10.10.2019 Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach Modułu II programu
4.12.2019 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu  środki finansowe PFRON
15.04.2020 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku
30.08.2020 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


Ramy realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd" stanowią: Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, zarządzenia Dyrektora MOPS. 
 
                Wniosek moduł II
                Wniosek moduł I