Aktywny samorząd

Aktywny samorząd w 2018 roku
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2018 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

REALIZATOR PROGRAMU:
Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pokój: 111-112 oraz 102,
telefon kontaktowy 86 216 74 16, 86 216 42 60 wewnętrzny 60
 
CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
 
Dodatkowe informacje Moduł II


  

ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:
Obszar A Zadanie 1:


Obszar A Zadanie 2:
 

Obszar B:

Obszar C Zadanie 2:
 

Obszar C Zadanie 3 i 4:

Obszar D:
 
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:
 
Terminy przyjmowania wniosków:
 
Moduł I :

od 03.04.2018 r. do dnia 30.08.2018 r.

Moduł II :
semestr letni 2017/2018 od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.
      semestr zimowy 2018/2019 od dnia 03.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r.
 
Terminy przyjmowania wniosków mogą ulec zmianom.
 
 
Druki wniosków można pobrać w :
 
 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Biurze Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
ul Dworna 23B, 18-400 Łomża,
e-mail: bziron@mopslomza.pl
pokój 111-112, 102 oraz po lewej stronie wyświetlanej witryny.
 

Kompletny wniosek powinien składać się z:

Informacje we wniosku powinny być potwierdzone zaświadczeniami lub innymi dokumentami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
            86 216 74 16 lub 86 216 42 60 wew. 60


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON z 2018 roku

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

1.03.2018

Moduł II - termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 (1-y cykl 2018)

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

30.03.2018

Moduł II - termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

3.04.2018

Moduł I - termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

30.08.2018

Moduł I - termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

3.09.2018

Moduł II - termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach Modułu II programu

4.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu  środki finansowe PFRON

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczoneRamy realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd" stanowią: Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku, Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, zarządzenia Dyrektora MOPS. 
 
                
                Wniosek moduł I